Warunki korzystania

 • Akceptacja warunków
 • Opis usług
 • Ograniczenie do użytkowania osobistego i niekomercyjnego
 • Ochrona prywatności danych osobowych
 • Uwaga dotycząca dokumentów dostępnych w usłudze WorldCare Properties
 • Powiadomienia dotyczące dokumentów i usług dostępnych w WorldCare Properties
 • Konto członkowskie, bezpieczeństwo i ochrona
 • Zakaz niezgodnego z prawem lub zabronionego użytkowania
 • Korzystanie z usług
 • Materiały dostarczane do WorldCare lub publikowane w dowolnej usłudze WorldCare
 • Łącza do witryn stron trzecich
 • Informacja o prawach autorskich

.

Akceptacja warunków

.

Usługi oferowane przez WorldCare International, Inc. (WorldCare) podlegają następującym Warunkom korzystania (“TOU”). WorldCare zastrzega sobie prawo do aktualizacji TOU w dowolnym momencie bez powiadomienia. Aktualną wersję TOU można znaleźć na stronie głównej WorldCare, WorldCare Poland.

.

Opis usług

.

Dzięki swojej sieci właściwości, WorldCare zapewnia dostęp do różnorodnych zasobów, w tym narzędzi programistycznych, aplikacji mobilnych, obszarów pobierania, forów komunikacyjnych i informacji o produkcie (łącznie “Usługi”). Usługi, w tym wszelkie aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje i/lub dodanie nowych właściwości, podlegają Warunkom Użytkowania (TOU).

.

Ograniczenie do użytkowania osobistego i niekomercyjnego

.

O ile nie określono inaczej, Usługi są przeznaczone do osobistego i niekomercyjnego użytku. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać ani sprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z Usług.

.

Ochrona prywatności danych osobowych

.

Zobacz informacje na temat polityki prywatności dotyczące gromadzenia i wykorzystywania Twoich informacji.

.

Uwaga dotycząca dokumentów dostępnych w usłudze WorldCare Properties

.

Zezwala się na korzystanie z dokumentów (takich jak białe księgi, informacje prasowe, arkusze danych, najczęściej zadawane pytania itp.) z udzielonych Usług, pod warunkiem, że:

.

 • poniższe informacje o prawach autorskich będą publikowane we wszystkich kopiach; dotyczy to zarówno informacji o prawach autorskich, jak i tego pozwolenia
 • korzystanie z takich dokumentów z usług będzie przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i niekomercyjnych lub osobistych i nie będzie kopiowane ani publikowane na żadnym komputerze sieciowym ani transmitowane w jakichkolwiek mediach
 • nie będą dokonywane żadne modyfikacje jakichkolwiek dokumentów. Akredytowane instytucje edukacyjne, takie jak K-12, uniwersytety, prywatne/publiczne uczelnie i szkoły publiczne mogą pobierać i powielać dokumenty w celu dystrybucji w klasie. Dystrybucja poza salą lekcyjną wymaga pisemnej zgody. Używanie do jakichkolwiek innych celów jest wyraźnie zabronione przez prawo i może skutkować surowymi karami cywilnymi i karnymi. Osoby naruszające będą ścigane w maksymalnym możliwym zakresie.

.

Dokumenty wymienione powyżej nie obejmują projektu ani układu witryny WorldCare.com ani żadnej innej strony internetowej, aplikacji, aplikacji mobilnych licencjonowanej lub kontrolowanej przez WorldCare. Elementy strony internetowej i aplikacji mobilnych WorldCare są chronione przez kodeks handlowy, przepisy o znakach towarowych, nieuczciwej konkurencji i inne prawa, i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w całości ani w części. Żadne logo, grafika, dźwięk lub obraz z jakiejkolwiek witryny WorldCare lub aplikacji mobilnych nie może być kopiowana lub retransmitowana, o ile nie zostanie to wyraźnie dozwolone przez WorldCare.

.

WORLDCARE I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH ORAZ POWIĄZANYCH GRAFIK OPUBLIKOWANYCH JAKO ELEMENT USŁUG DO ŻADNEGO CELU. WSZYSTKIE TAKIE DOKUMENTY I ZWIĄZANE Z NIMI GRAFIKI SĄ DOSTARCZANE W STANIE “TAKIM, JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. ORLDCARE I/LUB JEJ DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI W ODNIESIENIU DO TEJ INFORMACJI, W TYM WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW SPRZEDAŻY, JAWNYCH, DOROZUMIANYCH I USTAWOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU WORLDCARE I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, CZY TO NA SKUTEK UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNYCH CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH, WYNIKAJĄCE LUB POZOSTAJACE W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM LUB WYKONYWANIEM INFORMACJI UDOSTĘNIONYCH W RAMACH USŁUG.

.

DOKUMENTY I POKREWNE GRAFIKI OPUBIKOWANE W RAMACH USŁUG MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY DRUKARSKIE. DO ZAWARTYCH W NICH DANYCH OKRESOWO WPROWADZANE SĄ ZMIANY. FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY MOGĄ W DOWOLNYM MOMENCIE WPROWADZAĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY SWOICH PRODUKTÓW I/LUB PROGRAMÓW OPISANYCH TUTAJ.

.

Powiadomienia dotyczące dokumentów i usług dostępnych w usłudze WorldCare

.

W ŻADNYM WYPADKU WORLDCARE I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY, LUB WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY WYKORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM UMOWY, ZANIEDBANIEM LUB INNYM CZYNEM NIEDOZWOLONYM, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM LUB WYKONANIEM OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTÓW, ZAPEWNIENIEM LUB BRAKIEM REALIZACJI USŁUG, LUB INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH USŁUG.

.

Konto członkowskie, bezpieczeństwo i ochrona

.

Jeśli którakolwiek z Usług wymaga założenia konta, należy zakończyć proces rejestracji, przekazując nam aktualne, kompletne i dokładne informacje, zgodnie z odpowiednimi formularzami rejestracyjnymi. Należy również wybrać hasło i nazwę użytkownika. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta. Ponadto użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na swoim koncie. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić WorldCare o każdym nieuprawnionym użyciu konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa. WorldCare nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku użycia hasła lub konta przez inną osobę, za swoją wiedzą lub bez niej. Jednakże użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez WorldCare lub inną stronę spowodowane przez kogoś, kto używa jego konta lub hasła. Nie wolno nigdy korzystać z konta innej osoby bez zgody właściciela konta.

.

Zakaz niezgodnego z prawem lub zabronionego używania

.

Warunkiem korzystania z Usług jest nie korzystanie z Usług w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze warunki, postanowienia i powiadomienia. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić serwer WorldCare, sieć połączoną z dowolnym serwerem WorldCare lub który mógłby  zakłócać korzystanie z usług przez kogokolwiek innego. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług, innych kont, systemów komputerowych, sieci lub aplikacji mobilnych podłączonych do dowolnego serwera WorldCare lub do jakiejkolwiek Usługi, poprzez hakowanie, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik nie może uzyskać ani próbować uzyskać żadnych materiałów ani informacji w jakikolwiek sposób, który nie został celowo udostępniony za pośrednictwem Usług.

.

Korzystanie z usług

.

Usługi mogą obejmować usługi poczty e-mail, usługi biuletynu, grupy dyskusyjne, społeczności, osobiste strony internetowe, miejsce na pliki i/lub inne funkcje komunikacyjne zaprojektowane w celu umożliwienia komunikacji z innymi osobami (każdy z nich jest “usługą komunikacyjną” i zbiorczo “usługami komunikacyjnymi”). Użytkownik zgadza się korzystać z Usług komunikacyjnych wyłącznie w celu publikowania, wysyłania i odbierania wiadomości i materiałów, które są właściwe i, w stosownych przypadkach, związane z konkretną Usługą komunikacyjną. Jako przykład, między innymi użytkownik zgadza się, że podczas korzystania z usług komunikacyjnych NIE będzie:

.

 • Korzystać z Usług komunikacyjnych w związku z ankietami, konkursami, piramidami, łańcuszkami, wiadomościami-śmieciami, spamem lub wszelkimi duplikatami lub niezamówionymi wiadomościami (komercyjnymi lub innymi).
 • zniesławiać, wykorzystywać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać praw innych osób (takich jak prawo do prywatności i rozgłosu).
 • publikować, postować, przesyłać, rozpowszechniać żadnych niestosownych, bluźnierczych, zniesławiających, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów ani informacji.
 • przesyłać lub w inny sposób udostępniać plików zawierających obrazy, zdjęcia, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem własności intelektualnej, w tym, m.in. prawem autorskim lub prawem do znaków towarowych (lub prawem do prywatności lub rozgłosu) chyba że użytkownik posiada lub kontroluje prawa do nich lub otrzyma wszystkie niezbędne zgody.
 • wykorzystywać jakichkolwiek materiałów lub informacji, w tym obrazów lub fotografii, które są udostępniane za pośrednictwem Usług, w sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnicę handlową lub inne zastrzeżone prawa dowolnej strony.
 • przesyłać plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, cancelboty, uszkodzone pliki lub inne podobne programy, które mogą uszkodzić działanie innego komputera lub cudzej własności.
 • reklamować lub oferować sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów lub usług w jakimkolwiek celu biznesowym, chyba że Usługi komunikacyjne wyraźnie dopuszczają taką możliwość.
 • pobierać plików opublikowanych przez innego użytkownika usługi komunikacyjnej, o których użytkownik wie lub w sposób rozsądny powinien wiedzieć, że nie można ich prawnie powielać, wyświetlać, wykonywać i/lub rozpowszechniać w taki sposób.
 • fałszować lub usuwać informacji dotyczących zarządzania prawami autorskimi, takich jak oświadczenia autora, informacje prawne lub inne stosowne uwagi, lub zastrzeżone oznaczenia, lub etykiety pochodzenia, lub źródła oprogramowania bądź innego materiału zawartego w przesłanym pliku.
 • ograniczać lub blokować innym użytkownikom korzystanie z usług komunikacyjnych.
 • naruszać kodeksów postępowania lub innych wytycznych, które mogą mieć zastosowanie w przypadku jakiejkolwiek konkretnej Usługi komunikacyjnej.
 • zbierać lub w inny sposób pozyskiwać informacje o innych użytkownikach, w tym adresach e-mail.
 • naruszać żadnych obowiązujących praw i przepisów.
 • tworzyć fałszywych tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych osób.
 • wykorzystywać, pobierać lub w inny sposób kopiować lub dostarczać (za opłatą lub bezpłatnie) osobie ani podmiotowi jakiegokolwiek katalogu użytkowników Usług lub danych innego użytkownika, lub informacji o użytkowaniu lub jakiejkolwiek jego części.

.

WorldCare nie ma obowiązku monitorowania usług komunikacyjnych. Jednak WorldCare zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów publikowanych w Usługach komunikacyjnych i do usuwania dowolnych materiałów według własnego uznania. WorldCare zastrzega sobie prawo do zakończenia dostępu do dowolnej lub wszystkich Usług komunikacyjnych w dowolnym czasie, bez powiadomienia, z jakiegokolwiek powodu.

.

WorldCare zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich informacji, które WorldCare uzna za niezbędne dla wypełnienia obowiązujących przepisów, regulacji, procedur prawnych lub wniosków rządowych, lub do edycji, odmowy opublikowania lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, według wyłącznego uznania WorldCare.

.

Należy zawsze zachować ostrożność przy przekazywaniu wszelkich danych osobowych o sobie lub swoich dzieci w dowolnych Usługach komunikacyjnych. WorldCare nie kontroluje ani nie aprobuje treści, wiadomości lub informacji znajdujących się w Usługach komunikacyjnych, dlatego też WorldCare w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do Usług komunikacyjnych i jakichkolwiek działań wynikających z uczestnictwa w Usługach komunikacyjnych. Menedżerowie i gospodarze nie są autoryzowanymi rzecznikami WorldCare, a ich poglądy niekoniecznie odzwierciedlają poglądy WorldCare. Materiały przesłane do Usług komunikacyjnych mogą podlegać określonym ograniczeniom w zakresie użytkowania, reprodukcji i/lub rozpowszechniania; jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie takich ograniczeń, jeśli pobierasz materiały.

.

Materiały dostarczane do WorldCare lub publikowane w dowolnej usłudze WorldCare

.

WorldCare nie rości sobie prawa własności do materiałów dostarczanych do WorldCare (w tym informacji zwrotnych i sugestii), postów, przesyłanych danych, danych wprowadzanych lub przekazywanych w ramach Usług, ani związanych z nimi usług, przeznaczonych do wglądu przez ogół społeczeństwa oraz członków jakiejkolwiek publicznej lub prywatnej społeczności, (każde z osobna “Zgłoszenie” i zbiorczo “Zgłoszenia”). Jednakże, publikując, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając (“postowanie”) Zgłoszenia, użytkownik udziela WorldCare, jej spółkom stowarzyszonym i niezbędnym licencjobiorcom pozwolenie na wykorzystanie swojego Zgłoszenia w związku z działalnością ich firmy (w tym, m.in. wszystkich usług WorldCare), w tym, m.in. udziela praw licencyjnych do: kopiowania, rozpowszechniania, transmitowania, publicznego prezentowania, publicznego wykonywania, reprodukowania, edycji, tłumaczenia i formatowania swojego Zgłoszenia; publikacji imienia użytkownika w związku z jego/jej Zgłoszeniem; oraz daje prawo do udzielania sublicencji na takie prawa każdemu dostawcy Usług.

.

Zamieszczając zgłoszenie zawierające obrazy, zdjęcia lub grafikę w całości lub w części (“Obrazy”), gwarantujesz i oświadczasz, że (a) jesteś właścicielem praw autorskich do takich obrazów lub że właściciel praw autorskich do takich Obrazów udzieliły Ci pozwolenia na ich wykorzystanie lub jakichkolwiek treści i/lub obrazów zawartych w takich Obrazach, zgodnie z ich przeznaczeniem i sposobem, w jaki pozwalają na to Warunki korzystania i Usługi, (b) masz prawa niezbędne do udzielenia licencji i sublicencji opisanych w niniejszych Warunkach użytkowania oraz (c) że każda osoba przedstawiona na takich obrazach, jeśli istnieje, wyraziła zgodę na wykorzystanie Obrazów, jak określono w niniejszych Warunkach użytkowania, w tym m.in., na rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i reprodukowanie takich obrazów. Publikując obrazy, przyznajesz (a) wszystkim członkom swojej prywatnej społeczności (dla każdego takiego Obrazu dostępnego dla członków prywatnej społeczności) i/lub (b) ogółowi społeczeństwa (dla każdego takiego Obrazu dostępnego gdziekolwiek w ramach Usług, innych niż społeczność prywatna), pozwolenie na użytkowanie swoich Obrazów w związku z używaniem Usług, zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania (w tym, m.in., na wykonywanie wydruków i upominków, które zawierają takie obrazy), w tym, bez ograniczeń, niewyłącznej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji na: kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, reprodukowanie, edytowanie, tłumaczenie i formatowanie Obrazów bez podania nazwiska użytkownika i prawo do udzielania sublicencji takich praw każdemu dostawcy Usług. Licencje udzielone w powyższych zdaniach w odniesieniu do Obrazów wygasną wraz z całkowitym usunięciem takich Zdjęć z Usług, pod warunkiem że takie wypowiedzenie nie wpłynie na żadne licencje udzielone w związku z takimi Zdjęciami przed całkowitym usunięciem takich Zdjęć. Nie zostanie wypłacona rekompensata za korzystanie z Obrazów użytkownika.

.

Linki do witryn stron trzecich

.

LINKI W TYM ZAKRESIE UMOŻLIWIAJĄ OPUSZCZENIE STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ WORLDCARE. ZWIĄZANE STRONY NIE PODLEGAJĄ KONTROLI WORLDCARE I WORLDCARE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ WITRYN LUB LINKI ZAWARTE NA STRONIE ZWIĄZANEJ Z LINKIEM ORAZ ZA ŻADNE ZMIANY LUB AKTUALIZACJE TAKICH WITRYN. WORLDCARE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WEBCASTING LUB JAKIEKOLWIEK INNE FORMY TRANSMISJI OTRZYMANE Z PODLINKOWANEJ WITRYNY. WORLDCARE DOSTARCZA TAKIE LINKI WYŁĄCZNIE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA, A PUBLIKACJA LINKU NIE OZNACZA APROBATY WORLDCARE DLA ZAWARTOŚCI PODLINKOWANEJ STRONY.

.

Informacja o prawach autorskich

Copyright © 2019 WorldCare International, Inc.

7 Bulfinch Place, Suite 301, P.O. Box 8310

Boston, MA 02114

USA.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Prześlij nam swoje pytania za pomocą formularza kontaktowego.